Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Pristup informacijama

»Pravo na pristup informacijama« obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom;

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Korisnici prava na informaciju ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskom muzeju Sisak sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pisani zahtjev na obrascu može se podnijeti

Usmeni zahtjev se može podnijeti

  • Zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostorijama Muzeja
  • Putem telefona na broj 044/ 811 811

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i adresu odnosno naziv i sjedište korisnika. Podnositelj zahtjeva može naznačiti način dostave informacije.

O zahtjevu podnesenom u usmenom obliku sastavit će se  zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili telefaksa, sastavit će se službena zabilješka. Usmeno podneseni zahtjevi, kao i zahtjevi podneseni telefonom i telefaksom moraju sadržavati podatke navedene za pisani zahtjev. 

Gradski muzej Sisak omogućava davanje informacije korisniku prava na informaciju na slijedeće načine:

  • neposrednim davanjem informacije;
  • davanjem informacije pisanim putem;
  • uvidom u dokumentaciju;
  • dostavom preslika dokumentacije koja sadrži zatraženu informaciju;
  • na drugi prikladan način.

Službenica za informiranje:

Pridruženi dokumenti

Zakonodavni okvir: