Kralja Tomislava 10

Sisak, Hrvatska

044/ 811-811

Kontakt telefon

Uvjeti korištenja muzejske građe

Izvod iz PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA UVIDA U MUZEJSKU GRAĐU I MUZEJSKU DOKUMENTACIJU

 (»Narod­ne novine«, br. 142/98)

V. OBVEZE KORISNIKA

Članak 14.

Korisnik je obvezan s muzejskom građom i dokumentacijom u muzeju i izvan ­nje­ga postupati paž­ljivo, te ih ne smije ni na koji način oštetiti ili dovesti u okolnosti koje mogu prouzročiti ­njihovo ošteće­nje, unište­nje ili gubitak.

Članak 15.

Ako korisnik na bilo koji način muzejsku građu i dokumentaciju ošteti, izobliči, uništi ili učini neupotreb­ljivom, te ako ona bude zagub­ljena, dužan je popraviti nastalu štetu.

Članak 16.

Oštećiva­nje, unište­nje, otuđiva­nje ili pokušaj otuđiva­nja muzejske građe i dokumentacije kazneno je djelo prema odredbama Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

Protiv osobe koja muzejsku građu i dokumentaciju namjerno ošteti, izobliči, uništi ili učini neupotreb­ljivom, te je prisvoji ili pokuša otuđiti, muzej obvezno podnosi prijavu nadležnom tijelu državne vlasti, sukladno zakonu.

Članak 17.

Ravnate­lj odnosno vodite­lj muzeja odbit će zahtjev za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju osobi za koju mu je poznato da je protiv ­nje podnesena prijava zbog rad­nje iz članka 14. ovoga Pravilnika, ili je podnesena kaznena prijava, pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak.

Članak 18.

Za svaku štetu i povredu nečije­g prava nastalu korište­njem muzejske građe i dokumentacije, odgovara osoba kojoj je odobreno korište­nje građe i dokumentacije, u skladu sa zakonom.

Članak 19.

Korisnik je obvezan u publikacijama i stručnim radovima u kojima koristi muzejsku građu i dokumentaciju dobivenu na uvid uredno navesti izvor i podatke o vlasniku, odnosno muzeju.

Članak 20.

Za publicira­nje muzejske građe i dokumentacije korisnik je obvezan pismeno zatražiti posebno odobre­nje ravnate­lja odnosno vodite­lja muzeja.

U slučaju publicira­nja korištene građe i dokumentacije, korisnik je dužan predati muzeju tri primjerka publikacije u kojoj je objavio građu ili dokumentaciju.

MOLBU ZA UVID U GRAĐU MOŽETE PREUZETI U Pridruženim dokumentima!

Dokumenti za preuzimanje